KAS asunnot -konsernin (jäljempänä ”KAS asunnot”) harjoittama asuntovuokraus- ja asumisoikeustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun ja/tai asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. KAS asunnot kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.KAS asunnot ei käytä automaattista päätöksentekomenettelyä saamiensa henkilötietojen perusteella.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.
KAS asunnot voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla
(ks. lisää https://kas.fi/infoa/kayttoehdot/. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta KAS asuntojen ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan henkilökohtaisesti. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Jokaisella henkilöllä on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset KAS asunnot, Asiakaspalvelu, Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Tietosuojavastaavamme on Tea Vallgren, tietosuoja@kas.fi.

Jokaisella henkilöllä on oikeus saada tietonsa siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Henkilöllä oikeus saada oikeuksiensa toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu). Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@kas.fi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste – asiakasrekisteri

Rekisteriseloste – työnhakijarekisteri

Rekisteriseloste – sidosryhmärekisteri

Rekisteriseloste – kameravalvonta