För KAS bostäder har året sett till nyckeltalens utfall varit framgångsrikt såväl operativt som ekonomiskt. Verksamhetens konsekvent starka utveckling från år till år visar att de strategiska riktlinjerna valdes rätt. En bra strategi leder inte i sig till framgång om företaget inte har en kunnig och motiverad personal. På samma sätt behövs tydliga beslut från styrelsen så att den operativa ledningen även i fortsättningen ska bidra till bästa möjliga resultat för företaget.

De fastställda målens uppnåddes trots att vi ännu är i början av 2019, som är sista året för strategins förverkligande. Den nya strategins för 2020–24 har börjat utarbetat, det som står på tur är därför en analys och styrelsens planer gällande framtida utveckling. Den nuvarande strategin har varit synnerligen välfungerande och den har varit en stark grund till framgång. Den är därför en bra grund för att fortsätta med den positiva utvecklingen på så sätt att bolagets starka ställning bibehålls under kommande år. Olika utmaningar har varit och kommer alltid att finnas på grund av urbaniseringen och den ekonomiska konjunkturen. Det är viktigt att kunna reagera rätt och i tid samt hitta de bästa tänkbara lösningarna i varje situation. Bolagets verksamhet är så långsiktig att den inte kan byggas endast för strategiska perioder utan det är alltid nödvändigt att anta ett bredare perspektiv och ta hänsyn till livscykeltänkande i näringslivet.

Bolaget satsade starkt på att utveckla sitt fastighetsbestånd. Det innebar att avstå från svårsålda fastigheter och det gick enligt planerna. Samtidigt förvärvades nästan samma antal fritt finansierade bostäder så att portföljen utvecklades positivt. Genom att förvärva fritt finansierade husobjekt kunde vi förstärkta och utveckla moderbolagets ställning. Fastighetsutvecklingen tog stora steg framåt även på byggandets område och vi satsade på förvärv av tomter för att möta kommande års behov. Ett betydande grundrenoveringsprojekt sjösattes på sommaren och på hösten påbörjades byggande av nya husobjekt. Nybyggande av hus har nu förfinats till en välfungerande process och därför kommer antalet objekt att blir jämnt fördelat över åren. Utöver detta kommer en del husobjekt att renoveras grundligt, vissa av dem för som en del av ett övergripande mål att möta den växande efterfrågan på små bostäder.

Den finansiella strukturen är stark, likviditeten är god och lånen fördelar sig med hänsyn till riskhantering. I praktiken är en bred finansieringsmix inkluderar alltid både marknadsfinansiering och räntestödslån. Byggandet riktar sig i hög grad på ARA-objekt med antingen långt eller kort räntestöd samt och KVR-projekt på fri finansiering. Portföljförvärven har riktat sig på det fritt finansierade bostadsbeståndet.

Bolagets kärnverksamhet, bostadsuthyrning, har utvecklats ytterligare. Det blir allt viktigare att avyttra bostäder och det slutliga aktieinnehavet i bostaden. Processerna har utvecklats för att fungera och bidra till att uppnå bra resultat. Uthyrningsgraden utvecklades positivt och ligger på 96,8 % så att det blir allt svårare att höja den ännu mer.

KAS bostäder kommer även i fortsättningen att erbjuda ett tryggt boende till rimligt pris i linje med sitt uppdrag och sina värderingar. Personalen är kunnig, motiverad och nöjd med sitt arbete, vilket bidrar till den positiva utvecklingen. Det är även viktigt att samarbetet med olika intressentgrupper fungerar väl. Alla dessa element är byggstenar för vår framgång och hjälper till att förverkliga vår viktigaste uppgift: att hyra ut prisvärda hem till nöjda hyresgäster.