Vi hoppas att du trivs hos KAS bostäder. Om du ändå beslutar att flytta, var uppmärksam på följande saker.

Elektronisk uppsägning av hyresförhållandet

Du kan säga upp ditt hyreskontrakt elektroniskt genom att logga in med dina bankkoder. Se till att ha dina koder till hands när du börjar logga in på den elektroniska uppsägningstjänsten.

Om två personer har undertecknat avtalet ska båda säga upp bostaden var för sig.

Påbörja den elektroniska uppsägningen här

Om du inte har bankkoder kan du säga upp din bostad genom att lämna in en utskriven och egenhändigt undertecknad uppsägningsanmälan till disponenten i din fastighet.

OBS! Bostaden kan inte sägas upp per e-post. Skriv ut uppsägningsblanketten här.

 

Parkeringsplatsen och bastutiden sägs upp hos disponenten eller det fastighetsskötselbolag som disponenten hänvisar till.

Uppsägningstid och bortflyttning

Uppsägningstiden är en kalendermånad. Enligt lagen räknas uppsägningstiden från sista dagen i den kalendermånad då uppsägningsblanketten tas emot. Exempel: om du säger upp bostaden den 12.5 upphör hyreskontraktet den 30.6 och du är skyldigt att betala hyran till slutet av juni månad.

Flyttdagen är hyreskontraktets sista dag.

Om endast den ena hyresgästen säger upp kontraktet

Även endast den ena hyresgästen säger upp sitt avtal ska uppsägningen lämnas in antingen elektroniskt eller på papper till disponenten. Också i detta fall är uppsägningstiden en kalendermånad, det vill säga att bägge hyresgästerna är gemensamt ansvariga för hyran till slutet av nästa kalendermånad. I uppsägningsanmälan ska det nämnas att den andra hyresgästen bor kvar i bostaden.

Vid dödsfall

Hyresförhållandet upphör inte vid dödsfall utan överförs till dödsboet med tillhörande ansvar. Uppsägning kan inte ske per e-post.

Anvisningar till dödsbodelägare

Blankett för uppsägning av hyreskontrakt, dödsbo

Fullmakt för att hantera dödsboets hyresförhållande

Visning av bostaden

När du har sagt upp ditt hyreskontrakt kan din bostad visas till intresserade sökande under uppsägningstiden. Med ditt samtycke lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till den som söker bostaden så att ni ska komma överens om en visningstid. Vi kan även komma överens om att KAS bostäders representant visar bostaden under uppsägningsperioden.

Flyttning och återlämning av nycklar

Hyreskontraktets sista dag är flyttdagen.

Nycklarna måste kvitteras vid återlämning, därför ska de återlämnas personligen. För närmare anvisningar om återlämning av nycklar kan du fråga din disponent.

Garanti

Garantin skall täcka obetalda hyror och olika användnings-och/eller förbrukningsbaserade avgifter efter hyreskontraktets utgång. Den kan även täcka skador på hyreslägenheten samt kostnader för städning och indrivning av fordringar som rör hyresförhållandet. När bostaden är i korrekt skick och betalningarna har skötts, återbetalas hyresgarantin inom 2–4 veckor efter att hyreskontraktet gått ut. Kom du ihåg att meddela ditt kontonummer när du sade upp kontraktet?

Slutstädning

I samband med flytten ska du också ordna slutstädning. Även gamla hushållsmaskiner, möbler, madrasser osv. måste fraktas bort från bostaden och husets område. Saker får inte lämnas på samlingsplatsen för hushållsavfall eller någon annanstans på fastighetsområdet. Ifall vi hamnar i att städa och/eller tömma lägenheten eller frakta bort dina saker, debiterar vi dig för kostnaderna.

Anvisningar för slutstädning

Lägenhetsbesiktning

När du har sagt upp din bostad gör disponenten en lägenhetsbesiktning i samband med hyreskontraktets upphörande. Besiktningen kan göras redan under sista månaden av hyresförhållandet. Disponenten kommer överens med dig om en tidpunkt.