Bostadsuthyrningsverksamhet utövad av KAS Hyresbostäder Ab -koncernen (nedan ”KAS bostäder”) kräver behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter grundar sig på företagets berättigade intresse och/eller kundförhållandet, annan saklig anledning eller kundens samtycke. Personuppgifter används exempelvis för skötsel av kundförhållandet, genomförande av enkäter om kundnöjdhet eller andra undersökningar, för direktreklam, för underhåll av bostäder samt för marknadsföring av bostäder. KAS bostäder ägnar särskild uppmärksamhet åt skydd av kundens privatliv och personuppgifter, och iakttar god informationshanteringssed. KAS bostäder använder inte automatiserade beslut baserade på samlade personuppgifter.

Personuppgifter fås huvudsakligen av kunden själv. Dessutom samlas personuppgifter bl.a. från Suomen Asiakastieto Ab:s kreditupplysningar samt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

KAS bostäder kan även samla uppgifter den utrustning som besökarna på webbplatsen använder med hjälp av kakor (”cookies”) och andra motsvarande tekniker, som www-analytics

(se även https://kas.fi/infoa/kayttoehdot/. Insamlade uppgifter lämnas som regel inte ut till utomstående, förutom vid byte av fastighetsägare vid samarbete rörande planering av dataskydd.

Enligt personuppgiftslagen har alla rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i ett register. Begäran kan inte göras per telefon utan endast personligen. Vid begäran om uppgifter ska man uppge namn, adress och personbeteckning och meddela om man önskar kontrollera uppgifter rörande ett visst ärende, alla uppgifter eller uppgifter rörande en viss period.

Varje person har rätt att begära rättelse, radering eller komplettering av en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, föråldrad, bristfällig eller onödig. Begäran om granskning skickas till KAS bostäder, Kundtjänsten, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors.

Vår uppgiftsskyddsansvarig är Tea Vallgren, tietosuoja@kas.fi

Alla har rätt att få sina uppgifter överförda i maskinellt läsbar form till en annan registerförare om det är tekniskt möjligt.

En person har rätt att få sin sak behandlad av den behöriga tillsynsmyndigheten (dataombudsman). Telefonnumret till dataombudsmannens kontor är 029 5666 700, adressen är Bangårdsgatan 9, 00520 Helsingfors.

Med förbudsrätt avses en person rätt att förbjuda registerföraren att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam. Tidigare lämnat samtycke till direktreklam kan även återkallas när som helst meddela förbudet per e-post på adressen tietosuoja@kas.fi.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns nedan under registerbeskrivningen gällande registret grundat på register grundat på kundförhållandet och annan saklig anledning (kundregistret).

Registerbeskrivning – kundregister

Registerbeskrivning – arbetssökanderegister

Registerbeskrivning – intressentgruppsregister

Registerbeskrivning – kameraövervakning