1. Registerförare

KAS bostäder Ab (FO-nummer: 1656611-3)

Andra linjen 14,

00530 Helsingfors

Tfn (09)771 2777

  1. Registeransvarig

Fastighetschefen

Andra linjen 14,

00530 Helsingfors

Tfn (09)771 2777

tietosuoja@kas.fi

  1. Registrets namn

Kameraövervakningsregistret

  1. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter grundar sig på företagets berättigade intresse och/eller utredning av brott och skadegörelse och andra oegentligheter på fastigheter ägda av registerföraren.

  1. Registrets datainnehåll

Videoupptagningar på personer och fordon som rör sig runt objekten osv.

  1. Regelmässiga uppgiftskällor

Videokameror

  1. Lagringstid för uppgifterna

Uppgifterna från kameraövervakningen lagras så länge som nödvändigt om de innehåller information som är ändamålsenligt för en undersökning. Efter undersökningen lagras uppgifterna under den tid som krävs för att fastställa, presentera eller försvara rättsliga anspråk. När materialets lagringsbehov har upphört raderas uppgiften inom tre år. I annat fall raderas uppgiften genom överskrivning inom högst sex månader efter registreringen.

  1. Regelmässig utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas som regel inte ut till utomstående utanför KAS bostäder.

Vid misstanke om brott kan uppgifter lämnas ut till polisen.

  1. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES-området

I förekommande fall får uppgifter överföras utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  1. Rätt till insyn, förbud och rättelse

En registrerad har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i ett register. En begäran om granskning ska göras personligen hos registerföraren. För sökande av uppgiften ska den registrerade ange platsen och så exakt tidpunkt som möjligt för när inspelningen ska ha ägt rum. Han måste även bifoga sitt eget foto

till sin begäran om insyn.

  1. Principer för skydd av registret

Uppgifter i registret som behandlas elektroniskt är skyddade med brandväggar, lösenord och alla tekniska medel som i varje enskilt fall är allmänt godkända inom datasäkerhet. Material som hanteras manuellt finns i utrymmen dit obehöriga inte har tillträde.

Endast namngivna medarbetare hos registerföraren och hos företag som agerar på uppdrag av honom och som har undertecknat ett sekretessavtal får tillgång till de uppgifter som finns i registret genom den individuella användarrättigheten som beviljas av registerföraren.

Endast namngivna medarbetare hos registerföraren och hos företag som agerar på uppdrag av honom och som har undertecknat ett sekretessavtal får tillgång till de uppgifter som finns i registret genom den individuella användarrättigheten som beviljas av registerföraren.