. Registerförare

KAS bostäder Ab (FO-nummer: 1656611-3)

Andra linjen 14,

00530 Helsingfors

Tfn (09)771 2777

  1. Registeransvarig

Administrativ direktör

Andra linjen 14,

00530 Helsingfors

Tfn (09)771 2777

tietosuoja@kas.fi

  1. Registrets namn

Register över arbetssökande

  1. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på företagets berättigade intresse och/eller

rekryteringsbehov och behandling av ansökningar om arbete samt därtill kopplade behov.

  1. Registrets datainnehåll

– namn

– födelsedatum

– adress

– telefonnummer

– e-postadress

– grundutbildning och examen med datum för avläggande

– annan genomförd utbildning

– färdigheter i applikationer och mjukvaror

– specialisering

– språkkunskaper

– nuvarande uppgifter (arbetsgivare, befattning och uppgiftsbeskrivning)

– viktiga tidigare uppgifter (arbetsgivare, befattning och uppgiftsbeskrivning)

– referenser

  1. Regelmässiga uppgiftskällor

Information som tillhandahållits av sökanden elektroniskt eller på papper, inklusive dess bilagor.

  1. Lagringstid för uppgifter om den sökande

KAS behåller ansökningsuppgifterna i två år från det att den aktuella rekryteringsprocessen slutförts och den nya medarbetaren har valts.

  1. Regelmässig utlämning och överföring av uppgifter utanför EU och EES-området

I förekommande fall får uppgifter överföras utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgifter lämnas som regel inte till utomstående. Vid personbedömning kopplad till en befattningsbeskrivning kan personuppgifter lämnas ut till en samarbetspartner som utför bedömningen.

  1. Principer för registerskydd

Pappersdokument förvaras i låsta utrymmen som endast namngivna personer som har undertecknat ett sekretessavtal har tillgång till.

Uppgifter i datasystemet lagras centralt i låsta och övervakade i en datorsal som är skyddad med brandväggar och andra tekniska medel. Endast namngivna personer som har undertecknat ett sekretessavtal och som måste logga in sig med användarnamn och lösenord har tillgång till uppgifterna.