1. Registerförare

KAS bostäder Ab (FO-nummer: 1656611-3)

Andra linjen 14,

00530 Helsingfors

Tfn (09)771 2777

  1. Registeransvarig

Ekonomichefen

Andra linjen 14,

00530 Helsingfors

Tfn (09)771 2777

tietosuoja@kas.fi

  1. Registrets namn

Partnersregister

  1. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på företagets berättigade intresse och/eller leverantör-/kundförhållandet, annan saklig anledning eller

kommunikation och information mellan KAS bostäder och personer i dess intressentgrupper.

  1. Registrets datainnehåll

Registret innehåller uppgifter som är nödvändiga för en ändamålsenligt behandling av personuppgifter, såsom:

– namn

– titel/befattning

– arbetsgivare

– kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)

Uppgifter i registret raderas omedelbart när det inte finns ändamålsenliga grunder att lagra dem, om registerföraren inte är skyldig att lagra uppgifterna enligt lag eller myndighetsföreskrift.

  1. Regelmässiga uppgiftskällor

Data samlas in från den registrerade själv (inklusive möten och annan korrespondens). Data kan också samlas in från externa källor såsom tidskrifter och andra publikationer, från allmänt tillgängliga Internet och andra källor, och från register som förs av tredjepartsleverantörer av tjänster.

  1. Utlämning och överföring av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående utanför KAS bostäder.

I förekommande fall får uppgifter överföras utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  1. Skydd av registret

Uppgifter i registret som behandlas elektroniskt är skyddade med brandväggar, lösenord och alla tekniska medel som i varje enskilt fall är allmänt godkända inom datasäkerhet.

Material som hanteras manuellt finns i utrymmen dit obehöriga inte har tillträde.

Endast namngivna medarbetare hos registerföraren och hos företag som agerar på uppdrag av honom och som har undertecknat ett sekretessavtal får tillgång till de uppgifter som finns i registret genom den individuella användarrättigheten som beviljas av registerföraren.

  1. Rätt till insyn, förbud och rättelse

En registrerad har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv som har sparats i systemet. En begäran om insyn ska göras personligen hos registerföraren.

En registrerad har rätt att ta kontakt med registerföraren för att förbjuda att uppgifter om honom behandlas och lämnas ut för ändamål såsom direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

En registrerad har rätt att ta kontakt med registerföraren för att kräva att felaktiga uppgifter rättas till.