KAS asunnoille vuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti menestyksekäs katsottaessa avaintunnuslukujen toteutumaa. Johdonmukaisesti toimien on saavutettu yhtiössä vahvaa kehitystä vuosi toisensa jälkeen, joten strategiset suuntaviivat ovat olleet oikein valittuja. Tosin hyväkään strategia ei vie yhtiötä menestykseen ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Vastaavasti tarvitaan hallituksen selkeät päätökset, jotta operatiivinen johto pystyy viemään yhtiön mahdollisimman hyvään tuloksellisuuteen.

Asetetut tavoitteet on saavutettu, vaikka strategian viimeinen vuosi 2019 on vasta alkuvaiheessa. Uuden strategian työstäminen on aloitettu vuosille 2020-24, joten vuorossa on analysointia ja hallituksen linjaus mihin suuntaan ohjataan yhtiön tulevaa kehitystä. Nykyinen strategia on ollut erinomaisen toimiva ja se on ollut vahva perusta menestykseen. Sen kautta on hyvä rakentaa uutta ja kehittää siten yhtiötä jatkossakin vahvasti eteenpäin säilyttäen yhtiön hyvä asema tulevina vuosina. Erilaisia haasteita on ollut ja tulee aina olemaan niin kaupungistumisen kuin taloussuhdanteiden myötä. Tärkeää on osata reagoida niihin oikein ja ajoissa sekä tehdä kulloiseenkin tilanteeseen mahdollisimman oikeat ratkaisut. Yhtiön toiminta on niin pitkäjänteistä, että sitä ei voi rakentaa vain strategiakausille vaan on tarkasteltava asioita aina laajemmasta perspektiivistä ja huomioida elinkaariajattelu liiketoiminnassa.

Yhtiö panosti vahvasti kiinteistökannan kehittämiseen. Tämä merkitsi luopumista epäkuranteista kiinteistöistä ja tässä onnistuttiin suunnitelman mukaisesti. Samalla hankittiin tilalle vapaarahoitteisia asuntoja lähes vastaava määrä, joten portfolio kehittyi positiivisesti. Vapaarahoitteisten kohteiden hankinnalla vahvistettiin ja kehitettiin emoyhtiön asemaa. Kiinteistökehitys otti vahvoja askelia eteenpäin myös rakennuttamisen puolella ja tonttien hankintaan panostettiin tulevien vuosien tarpeeseen. Merkittävä peruskorjaushanke lähti liikkeelle kesällä ja syksyllä aloitettiin jälleen uudiskohteen rakennuttaminen. Uudisrakentaminen on nyt hiottu toimivaksi prosessiksi ja näin kohteita tulee tasaisesti vuosittain. Rakennuttamisen lisäksi kohteita peruskorjataan ja osa laaja-alaisesti tavoitteena vastata pienten asuntojen kasvavaan kysyntään.

Rahoitusrakenne on vahva, maksuvalmius hyvä ja lainat jakaantuvat huomioiden riskienhallinnan. Käytössä on laaja rahoitusvalikoima aina markkinarahoituksesta korkotukilainoihin. Rakennuttaminen suuntautuu pitkälti ARA -kohteisiin joko pitkään tai lyhyeen korkotukeen ja KVR -hankkeet vapaarahoitteiseen. Salkkuhankinnat ovat kohdistuneet vapaarahoitteiseen asuntokantaan.

Yhtiön ydintoiminta, asuntojen vuokraus, on kehittynyt edelleen. Toiminta on yhä keskeisemmin asuntojen vuokrausta ja lopuistakin osaomistusasunnoista on luovuttu. Prosessit on kehitetty toimiviksi ja ne edesauttavat hyvän tuloksen saavuttamisessa. Vuokrausaste kehittyi myönteisesti ollen 96,8 %, joten vuokrausasteen nostaminen on koko ajan haastavampaa, mitä korkeammalle tasolle päästään.

KAS asunnot tarjoaa jatkossakin kohtuuhintaista ja turvallista asumista missionsa ja arvojensa mukaisesti. Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja työtyytyväisyys hyvä, joten se edesauttaa yhtiön hyvää kehitystä ja tästä kiitos henkilöstölle. Tärkeää on myös se, että yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on toimivaa. Näistä kaikista koostuu osaltaan ne elementit, joiden varaan menestys rakentuu ja yhtiön tärkein tehtävä toteutuu; vuokraamme kohtuuhintaisia koteja, joissa asuu tyytyväisiä asukkaita.