Bostadsstöd

Om du har rätt att få bostadsstöd av FPA, meddela ändringar i dina bostadsförhållanden till FPA.

Parkeringsplatser och bastutider

Om du behöver en parkeringsplats eller en bastutid, ta kontakt med disponenten eller det fastighetsskötselbolag som disponenten hänvisar till. Parkeringsplatser och bastutider överförs inte automatiskt till dig när den föregående hyresgästen flyttar. Avgifter för parkeringsplatsen och bastutiden uppbärs i samband med betalning av hyran.

Nycklar

Du får nycklarna till din nya bostad av disponenten eller av det fastighetsskötselbolag som han hänvisar till. Var beredd på at styrka din identitet och visa ett kvitto på betalning av garantin. Nycklarna till bostaden får du hyreskontraktets första dag. Om denna dagen infaller under ett veckoslut eller en helgdag är flyttningsdag följande första vardag.

Lägenhetsbesiktning och reparationer

Ditt nya hem har besiktigats i samband med att den föregående hyresgästen flyttade ut. Det är viktigt att du genast efter att ha flyttat in fyller i besiktningsblanketten och antecknar de fel och brister som du upptäcker. Blanketten får du av disponentbyrån när hyreskontraktet tecknas. Returnera den ifyllda blanketten till disponentbyrån.Eventuella reparationsbehov i bostaden ska överenskommas särskilt med disponenten. Besiktningsblanketten är ingen reparationslista.

Hemförsäkring

Meddela din nya adress till ditt försäkringsbolag och se till att ha en giltig hemförsäkring.

Fastigheten har en fullvärdesförsäkring. Den ersätter dock inte bohag som förstörs i en lägenhetsbrand, egendom som stjäls i ett förråd eller möbler som skadas av en vattenskada. Däremot ersätter hemförsäkringen vanligtvis sådana skador. Det lönar sig att skaffa en hemförsäkring genast när du flyttar och att i god tid se till att den gäller för just den lägenhet där du bor.

Flyttanmälningar

Kom ihåg att anmäla din flyttning till det fastighetsskötselbolag som upprätthåller husets förteckning över boende.

En anmälan om adressändring kan göras på posten och/eller magistraten med den blankett som finns där. Du kan även göra din anmälan på nätet via www.muuttoilmoitus.fi. När du har lämnat in en anmälan om adress ändring vidarebefordras din post kostnadsfritt till den nya adressen under en månads tid. När en adressändring har registrerats får myndigheter och banker automatiskt den nya adressen. En lista på de organisationer som ska få en flyttanmälan finns på Befolkningsregistercentralens webbplats.

Flyttningsdag och tidsschema för flytten

Inflyttningsdagen är hyreskontraktets första dag. Om denna dag infaller under ett veckoslut eller en helgdag är flyttningsdag följande första vardag. Kom överens med disponenten om praktiska arrangemang för flytten.

Bortflyttningsdagen är hyreskontraktets sista dag. Anvisningar för bortflyttningen får du efter att ha sagt upp avtalet.

Elavtal

Kontrollera med disponenten före flytten hur ett elavtal ska ordnas för din bostadslägenhet. I de flesta fastigheterna måste den boende själv ordna ett elavtal till sin egen lägenhet. Detta kan göras per telefon med vilket elbolag som helst.

Förråd

Om ett nätskåp eller ett förråd hör till din bostad, håll det låst. Det är hyresgästens ansvar att skaffa sig ett lås. Om den föregående hyresgästen har lämnat saker i förrådet, fråga efter direktiv hos disponenten eller fastighetsskötselbolaget. Enligt räddningstjänstens bestämmelser får inte man inte lämna sina egna eller den föregående hyresgästens saker i korridorerna.

I flervåningshus finns det ofta förråd till motionsredskap och även för barnvagnar. Alla ska se till att förrådens dörrar är låsta. Det är hyresgästens ansvar att se till att lägenhetens förråd och i synnerhet källarförrådet är låsta. I förråden får man inte förvara bensindunkar, gas eller brandfarliga vätskor.